Izdvojeni ProjektiProjekti

Nova trasa puta Tjentište – Brod na Drini

U skladu sa prostornim planom Republike Srpske 2025. godine, prema kojem je planirana izgradnja putne komunikacije od Višegrada ka Trebinju, dionica Gacko – Foča je vrlo važna dionica koja trenutno predstavlja najkritičniji dio pravca koji spaja Hercegovinu. Do sada je na ovom pravcu izgrađena dionica Klinje – Desivoje (iz pravca Gacka prema Foči) i dionica Vrba – Sastavci (sa tunelom kroz Čemerno). Za projektovanje i izgradnju su preostale dionice puta Avtovac – Klinje. Desivoje – Vrba, Sastavci – Tjentište i Tjentište – Brod na Drini.

Dionica puta Tjentište – Brod na Drini prelazi preko prevoja Pređel. Karakteristika postojećeg puta jeste veliki broj deformacija kolovoza, uske saobraćajne trake, te mala preglednost i mogućnost preticanja usljed velike horizontalne zakrivljenosti trase. Cilj ovog projekta jeste da se predmetna dionica projektuje i gradi kako bi se postigle karakteristike koje će odgovarati nivou glavne putne arterije istočnog dijela Republike Srpske.

Idejni projekat puta M1-109 (M-20), od Tjentišta do Broda na Drini jeste razrada trase, tj. nastavak na prethodno usvojeno varijantno rješenje u sklopu Generalnog projekta u kojem je prethodno razmatran veći broj varijantnih rješenja, te je multikriterijalnom analizom izabrana optimalna trasa. Usvojeno varijantno rješenje od Tjentišta prati tok rijeke Sutjeske od Kosmanskog polja, na početku lijevom obalom, a zatim prelazi na desnu obalu (na cca 5km od početka dionice) sve do Kosmanskog polja, na ušću Sutjeske u Drinu gdje se mostom spaja na novoprojektovani magistralni put M18 (Brod na Drini – gr. BiH/CG). Magistralni put M1-111 (M18) pripada TEN-T saobraćajnoj mreži za koji je izrađena tehnička dokumentacija na nivou glavnog projekta i planira se njegova izgradnja.

Pregledna karta šire zone sa ucrtanom novom trasom

Tipični izgled terena duž postojećeg koridora

Satelitski prikaz nove dionice