Projekti

Klizište “Vijaka”

Čitava konstrukcija prati morfologiju terena i ukopava se u tlo, za onoliko kolike su visine elemenata. Opterećenja sa elemenata gornje konstrukcije se prenose do temelja, koji se upire u tlo i u kombinaciji sa anker sidrima spriječava klizanje gornje konstrukcije. Potporna AB konstrukcija ima ulogu zaštite puta od klizanja i odlamanja nižih dijelova kosine i služi kao oslonac za sidrenu konstrukciju. Sidrena konstrukcija („roštilj“) se oslanja na potpornu, a sastoji se od vertikalnih i horizontalnih elemenata – AB greda.

Pasivno ankerno sidro ima funkciju da poveže nestabilne dijelove za stabilne, te je suštinski nenapregnuto sidro. Dejstvo ovakvih ankera svodi se na povezivanje blokova ili slojeva radi čega ostvarivanje početnog naprezanja u njima nije neophodno. Napon na zatezanje u ankeru, koji se pojavi posljedica je pokretanja tla i težine mase koju on nosi.